Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych

Wielospecjalistyczne Centrum Opieki Ambulatoryjnej NZOZ MARMED

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW NZOZ MARMED

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Centrum Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej NZOZ MARMED Marian Wiadrowski? ul. Jarzębinowa 4, 21-040 Świdnik, REGON: 430878014, NIP: 7121669504.

Kontakt z Administratorem dotyczący wszystkich spraw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • listownie na adres siedziby administratora danych: ul. Jarzębinowa 4, 21-040 Świdnik

 lub na adres Filii NZOZ MARMED: ul. Obłońska 9, 22-100 Chełm.

2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Waszych danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych:

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • listownie na adres: ul. Jarzębinowa 4, 21-040 Świdnik lub na adres Filii NZOZ MARMED: ul. Obłońska 9, 22-100 Chełm z dopiskiem Inspektor ochrony danych.

3. CEL, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ INFORMACJA O TYM JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE

 

CEL PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE

Identyfikacja Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

 

Art. 6 ust. 1 lit c) RODO, art. 9 ust. 2 lit h) RODO
w związku z art. 25 pkt 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r.
w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tych celów.

Kontakt z Państwem poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. przypomnienia wizyty, potwierdzenia lub przekazania informacji o odwołaniu wizyty, poinformowania o możliwości odbioru wyniku badań.

Art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych
tj. świadczenie usług medycznych oraz prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji medycznej.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Dane osobowe zawarte
w dokumentacji medycznej są przetwarzane przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami przewidzianymi w art. 29 ust. 1 Ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

Realizacja Państwa praw jako Pacjentów w tym prawa do udostępniania dokumentacji medycznej przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej oraz informowania o stanie zdrowia.

Art. 6 ust. 1 lit c) w zw. z art. 9 ust. 3 RODO,
art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
§ 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego.

Dokonanie rozliczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości.

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający
z przepisów prawa tj. przez 5 lat. Okres ten liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

4. KOMU UDOSTĘPNIAMY LUB POWIERZAMY PAŃSTWA DANE

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione tylko w niezbędnym zakresie i wyłącznie tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby można było zagwarantować wysoką jakość oferowanych usług:

 • Podmioty medyczne w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących.
 • Podmioty udzielające nam wsparcia informatycznego.
 • Podmioty udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne.
 • Dostawcy sprzętu diagnostycznego.
 • Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
 • Podmioty świadczące dla nas usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomocy prawnej, podatkowej i rachunkowej.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia, w ramach realizowania przez nas świadczeń ze środków publicznych.
 • Podmioty upoważnione przez Państwa w ramach realizacji praw pacjenta.

Dane medyczne lub inne dane szczególnej kategorii, np. o stanie Państwa zdrowia, możemy przekazać wyłącznie w przypadku, gdy zezwalają na to lub zobowiązują nas do tego przepisy prawne.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym na ich użytek własny.

5. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO).
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (art. 16 RODO).
 3. Prawo do usunięcia swoich danych (?prawo do bycia zapomnianym?) ? art. 17 RODO.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu, możemy zachować pewne dane osobowe
w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).
 2. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia Pani/Pana praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

6. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej. Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych.

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8. PRZETWARZANIE DANYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY (W TYM PROFILOWANIE)

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

Wielospecjalistyczne
Centrum Opieki Ambulatoryjnej
 NZOZ ?MARMED?
 
Tel./Fax (0-81) 468-92-51
ul. Jarzębinowa 4
21-040  Świdnik
 
FILIA:
CHEŁM, ul. Obłońska 9
LUBLIN, Zemborzycka 53a

NZOZ MARMED

Rejestracja czynna od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 8:00 do 19:00

 
CHEŁM

ul. Obłońska 9, 22-100 Chełm

tel.  82 563 90 74

tel. 790 630 057

marmedch@gmail.com

ŚWIDNIK

Jarzębinowa 4, 21-040 Świdnik

tel. 81 468 92 51

tel. 81 751 44 66

rejestracjaswidnik@gmail.com

LUBLIN

ul. Zemborzycka 53a, 20-445 Lublin

tel. 731 310 999

tel. 516 926 555

lublinmarmed@gmail.com