Przetargi

Wielospecjalistyczne Centrum Opieki Ambulatoryjnej NZOZ MARMED

Centrum Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MARMED Marian Wiadrowski

 1. Jarzębinowa 4, 21-040 Świdnik   tel.fax  (0-81) 468-92-51 www.nzoz-marmed.pl;

zwany dalej: Zamawiającym/REALIZATOREM projektu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację projektu

?Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów ? mammografy?

w ramach programu wieloletniego pn: ?Narodowa Strategia Onkologiczna?

Znak sprawy: NZ ZOZ/MZ/D-1/2021

 1. Tryb postępowania:
 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
 3. Zamówienie udzielane w ramach Umowy nr 1/15/10/2021/2001/371 na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania pn.:

?Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów ? mammografy?.

 1. W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w zakresie obowiązującym zamawiającego publicznego, zgodnie z definicją art. 7 pkt 32 Pzp.
 2. Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie Regulaminem udzielenia zamówienia przez Centrum Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MARMED Marian Wiadrowski w Świdniku na realizację projektu ?Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów ? mammografy? w ramach programu wieloletniego pn: ?Narodowa Strategia Onkologiczna? z dnia 30 czerwca 2021 r.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
 4. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
 5. Ofertę ? zgodną z załącznikiem nr 2 (część A i B) do niniejszego ogłoszenia - w formie pisemnej należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 sierpnia 2021 r. do godziny 14:00 osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską w siedzibie Zamawiającego/Realizatora - Centrum Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MARMED Marian Wiadrowski ul. Jarzębinowa 4, 21-040 Świdnik ? RECEPCJA MARMED. Za datę złożenia oferty uważa się otrzymanie przez Zamawiającego oferty zgodnej z opisem wskazanym w ust. 2 niniejszego rozdziału.
 6. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opieczętowanej i podpisanej na jej zamknięciu lub w inny, trwały sposób zabezpieczonej w nieprzeźroczystym pojemniku z dopiskiem:

?OFERTA

na realizację projektu

?Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów mammografy

 

nr sprawy: NZ ZOZ/MZ/D-1/2021

NIE OTWIERDAĆ PRZED DNIEM 09 sierpnia 2021 R. PRZED GODZINĄ: 14:00?

 1. Oferty złożone w inny sposób niż przewidziany powyżej, oferty niekompletne, oraz oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert, nie będą rozpatrywane. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
 2. Oferta pod rygorem nieważności winna być sporządzona w języku polskim.
 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych1 i wariantowych2.
 5. Oferta powinna zawierać:
 6. wypełniony i podpisany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - formularz parametrów wymaganych ? załącznik nr 1 do ogłoszenia;
 7. wypełniony i podpisany Formularz ofertowy i cenowy ? zgodne z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia (część A i B),
 8. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia ? zgodne z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia,
 9. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych ? zgodne z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia.
 10. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem W WERSJI ORGINALNEJ.
 11. Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem? Za zgodność z oryginałem? i podpisane przez osoby uprawnione do składania oferty.
 12. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający/ Realizator może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w określonym terminie nie krótszym niż 3 dni robocze. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie oferta zostanie odrzucona.
 13. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie nie krótszym niż 3 dni robocze. W razie braku uzupełnienia w/w dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona.

1 oferta częściowa - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z dokumentami zamówienia, wykonanie części zamówienia;

2 oferta wariantowa - oferta przewidująca odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia. 

 

 1. Zamawiający/ Realizator zastrzega prawo zmiany treści ogłoszenia, załączników oraz warunków zamówienia.
 2. Zmiany treści ogłoszenia i załączników oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego/Realizatora na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią ogłoszenia i są wiążące.
 3. Informacje, dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (pod warunkiem, że wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł w wyraźny sposób, że nie mogą być udostępnione) nie mogą być udostępnianie osobom trzecim, jak też wykorzystywane przez Zamawiającego/Realizatora w celach innych niż związane z prowadzonym postępowaniem i realizacją umowy zawartej z tym Wykonawcą w wyniku postępowania. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w rozdziale VII ogłoszenia. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa wymaga uzasadnienia.
 4. Otwarcie ofert Komisja Przetargowa przeprowadza w siedzibie Zamawiającego/ Realizatora przy ul. Jarzębinowa 4 w Świdniku dniu 09 sierpnia 2021 r., o godzinie: 14:30, pokój: D
 5. W otwarciu ofert mogą uczestniczyć Wykonawcy.

III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie 2 (dwóch) cyfrowych aparatów mammograficznych, o parametrach zgodnych ze szczegółowym opisem zamówienia wskazanym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia ? zwanego dalej: ?sprzętem medycznym?.
 2. Do zakresu obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszej umowy należą w szczególności:
 3. dostarczenie oraz wniesienie sprzętu medycznego do wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji;

MAMMOBUSY na parkingu firmowym.

 1. wykonanie projektu osłon stałych dla obu pracowni, wykonanie pomiarów skuteczności wyłączników p. porażeniowych, wyłączników STOP, wykonanie pomiarów izolacji oraz uziemienia przez odpowiednie osoby zakończone protokołem pomiarowym, w których zainstalowany będzie sprzęt medyczny;
 2. instalacja sprzętu medycznego;
 3. uruchomienie całości systemu, przeprowadzenie procedury kalibracji, wykonanie testów kontroli jakości akceptacyjnych i specjalistycznych;
 4. przeprowadzenie szkolenia i instruktażu stanowiskowego w zakresie obsługi sprzętu medycznego personelu, wskazanego przez Zamawiającego.
 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ? formularz parametrów wymaganych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Kod CPV: 33111650-2 ? urządzenia do mammografii.
 6. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia:
 7. oferowane mammografy muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, objęte gwarancją producenta, nie powystawowe, nie rekondycjonowane;
 8. minimalne wymagania dotyczące mammografu medycznego szt. 1, oraz wymagania mammografu medycznego drugiego - szt. 1, zawiera szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - formularz parametrów wymaganych - załącznik nr 1 do ogłoszenia;
 9. zaoferowane mammografy muszą posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w Polsce, oraz spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.);
 10. dostarczone mammografy szt. 2 powinny być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku) i nieużywane, bez defektów, błędów konstrukcyjnych, wykonawczych i innych wad technicznych, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania;
 11. wykonawca zapewni dla oferowanych mammografów pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny;
 12. wykonawca powinien zapewnić 60 miesięczną gwarancję i rękojmię prawidłowego działania oferowanego urządzenia, obejmującą części zamienne, w pełnym zakresie bez wyłączenia;
 13. przeglądy gwarancyjne bezpłatne zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy ? nie mniej niż 5 przeglądów w okresie 5 lat, łącznie z wszystkimi kosztami serwisu gwarancyjnego;
 14. czas reakcji na zgłoszone usterki, diagnostyka usterki ? max. w ciągu 12 godzin w dni robocze od zgłoszenia;
 15. realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych nie wymagających wymiany części, w okresie gwarancji ? max. w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia, na koszt gwaranta;
 16. realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych wymagających wymiany części, w okresie gwarancji ? max. w ciągu 10 dni roboczych od zgłoszenia, jeśli naprawa przewiduje import części od producenta i wydłuża się czas naprawy wtedy za zgodą zamawiającego dopuszcza się wydłużony czas naprawy na koszt gwaranta;
 17. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1, oraz szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 5 do ogłoszenia.
 18. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu
 19. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 20. nie podlegają wykluczeniu;
 21. spełniają wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia ? wskazane w załączniku nr 1,
 22. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 23. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 24. nie są kapitałowo i osobowo powiązani z Zamawiającym/Realizatorem.
 25. wykonawca powinien przewidzieć ubezpieczenie OC lub ubezpieczenie przedmiotu zamówienia (transport oraz inne czynniki losowe) majątkowe na własny koszt do momentu przekazania protokołem zdawczo odbiorczym na własność Zamawiającego.
 26. Przez powiązania kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym/Realizatorem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego/Realizatora lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego/Realizatora czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 27. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 28. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 29. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 30. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 31. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, a odrzuca jego ofertę, którzy:
 32. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 33. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia;
 34. nie złożyli oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym;
 35. nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
 36. nie dostarczyli Sądowego zaświadczenia o niekaralności osób upoważnionych do składania oferty.
 37. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
 38. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
 39. Warunki określone w ogłoszeniu dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie.
 40. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 4, zostanie wybrana, Zamawiający/Realizator może żądać okazania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
 41. Miejsce realizacji zamówienia
 42. Centrum Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MARMED Marian Wiadrowski ul. Jarzębinowa 4, 21-040 Świdnik - 2 aparaty mammograficzne;
 43. Montaż 2 szt. aparatów będzie dokonywany w 2 oddzielnych naczepach-mammobusach na parkingu firmowym zamawiającego Świdniku ul. Jarzębinowa 4, 21-040 Świdnik.
 44. Termin realizacji
 45. Wykonawca wykona przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko w terminie:
 46. termin wykonania zamówienia dla dostarczenia i wniesienia dwóch sztuk mammografów do miejsc wykonania umowy oraz wydania oryginałów faktur za zakup dwóch mammografów cyfrowych wraz ze sporządzeniem protokołu zdawczo-odbiorczego - do dnia 05.09.2021 r.,
 47. termin wykonania zamówienia dla instalacji, wykonania projektu osłon stałych, pomiarów dozymetrycznych, testów wykonawczych specjalistycznych i szkolenia personelu ? do dnia 15.12.2021 r.
 48. Jeżeli w formularzu oferty wykonawca zaoferuje termin niezgodnie z ust. 1 lit. a na wykonanie czynności o których mowa w ust. 1 oferta zostanie odrzucona.

VII. Wynagrodzenie

 1. Podstawą do dokonania przez Zamawiającego/Realizatora zapłaty wynagrodzenia (cena brutto), będzie wykonanie przedmiotu umowy określonego, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru końcowego.
 2. Zamawiający/Realizator zapłaci Wykonawcy za przedmiot zamówienia na podstawie otrzymanych od Wykonawcy ORGINALNYCH faktur. Zamawiający/Realizator zapłaci Wykonawcy za przedmiot zamówienia po otrzymaniu środków publicznych od Ministra Zdrowia z tytułu realizacji umowy.
 3. Wykonawca wystawi dwie faktury: jedną za zakup mammografów cyfrowych, a drugą za dostawę, instalację, serwisowanie oraz szkolenie personelu, oraz inne czynności nie objęte Umową z Ministerstwem.
 4. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego/Realizatora.
 5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, Wykonawca ma obowiązek dokonywania odpowiednich oznaczeń na fakturze oraz przyjęcia płatności w ramach mechanizmu MPP.
 6. Podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego musi być ujawniony w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
 7. Jeżeli w momencie zapłaty przez Zamawiającego/Realizatora numer rachunku bankowego wskazany przez wykonawcę w fakturze nie jest numerem rachunku bankowego Wykonawcy wskazanym w białej liście podatników VAT, Zamawiający/Realizator wstrzyma się z płatnością na rzecz wykonawcy, bez konsekwencji wynikających z niewykonania zobowiązania lub opóźnienia w zapłacie, do momentu, w którym numer rachunku bankowego wskazany w fakturze VAT i białej liście podatników VAT będą zgodne.
 8. Zamawiający oświadcza, ze nie jest płatnikiem podatku VAT i jest podmiotowo z niego zwolniony.

VIII. Komunikacja

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym/Realizatorem a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej:
 2. sprawy merytoryczne: Marian Wiadrowski e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. sprawy proceduralne: Marian Wiadrowski e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. składanie wniosków o wyjaśnienie opisu przedmiotu zamówienia, uzupełniania dokumentów, czy składania innych oświadczeń i wyjaśnień: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ? z wyłączeniem składania, zmiany lub wycofania oferty przez wykonawcę.
 5. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym/Realizatorem a wykonawcami w zakresie wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia, dokumentów stanowiących ofertę, w tym kwestie proceduralne, odbywa się do dnia 05 sierpnia 2021r. do godziny: 14:00. Na powyższy adres e-mail.
 6. Związanie ofertą
 7. Okres związania ofertą wynosi 40 dni.
 8. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
 9. Zamawiający/Realizator przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 40 dni.
 10. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
 11. Zamawiający/Realizator może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty po upływie terminu związania ofertą, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie wyrazi pisemną zgodę na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą.
 12. Sposób wyliczenia ceny
 13. Wykonawca określi cenę oferty w PLN w Formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 (część A i B) do ogłoszenia. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza, to znaczy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 14. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, warunki i obowiązki umowne określone we Wzorze Umowy. Cena obejmuje również udzielenie Zamawiającemu/Realizatorowi gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy.
 15. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowy.
 16. Cena oferty i składniki cenotwórcze podane przez wykonawcę będą stałe przez okres realizacji Umowy i nie będą mogły podlegać zmianie (z zastrzeżeniem postanowień zawartych we Wzorze Umowy).
 17. Wykonawca określi cenę oferty z VAT w złotych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.
 18. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.15), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
 19. W ofercie, o której mowa w ust. 5, wykonawca ma obowiązek:
 20. poinformowania Zamawiającego/Realizatora, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
 21. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 22. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego/Realizatora, bez kwoty podatku;
 23. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
 24. Rozliczenia między wykonawcą, a Zamawiającym/Realizatorem będą dokonywane w złotych polskich.
 25. Zamawiający/Realizator poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie i uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek, w następujący sposób:
 26. w przypadku, gdy wykonawca poda cenę oferty, wartości brutto z dokładnością większą niż do dwóch miejsc po przecinku lub dokonał ich nieprawidłowego zaokrąglenia, Zamawiający/Realizator dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: podane w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zostaną zaokrąglone do 1 grosza;
 27. w przypadku sumowania wartości składających się na przedmiot zamówienia - jeżeli obliczona cena oferty nie odpowiada sumie poszczególnych wartości, Zamawiający/Realizator przyjmie, że prawidłowo podano poszczególne wartości za poszczególne pozycje zamówienia.
 28. Zamawiający/Realizator informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 29. Kryteria oceny oferty
 30. Przy wyborze oferty Zamawiający/Realizator będzie się kierował następującymi kryteriami o znaczeniu (wadze):

C = cena - 100 % Punkty w kryterium ?cena ? zostaną wyliczone wg poniższego wzoru:

najniższa oferowana cena łączna oferty

Cof = ------------------------------------------------------------------------- x 100

cena łączna oferty badanej

 1. Ocena końcowa oferty ( C of ) to najwyższa suma punktów uzyskanych przez daną

ofertę wg kryterium ?cena? (C)

 1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o ww. kryterium. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu znaczenia (wag) kryteriów, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
 2. Zamawiający/Realizator dokona wyboru oferty, która otrzyma największą liczbę punktów. Zamawiający nie przewiduje dogrywki w postaci aukcji elektronicznej.
 3. Zamawiający/Realizator udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie spełniać warunki zamówienia określone w ogłoszeniu oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
 4. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający/Realizator zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

XII. Informacja o wyborze oferty

 1. Zamawiający/Realizator zawiadomi o wyniku przetargu na swojej stronie internetowej: https://swidnik.nzoz-marmed.pl/index.php/przetargi oraz na adresy poczty elektronicznej wykonawców wskazane w ofercie
 2. Z wybranym wykonawcą Zamawiający/Realizator podpisze Umowę o wykonanie zamówienia, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania w oryginale na adres siedziby zamawiającego
 3. Zamawiający zawiadomi przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawiadomienia o wyborze oferty.
 4. Zamawiający/ Realizator powiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania Umowy w sposób podany w ust. 1.
 5. Przed podpisaniem Umowy, wybrany wykonawca przekaże Zamawiającemu/ Realizatorowi informacje niezbędne do wpisania do treści Umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy.

XIII. Projektowane postanowienia umowy

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia, zawarte są w Załączniku nr 5 do ogłoszenia.

XIV. Środki ochrony prawnej

 1. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych (odwołanie, skarga).
 2. Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku na skutek naruszenia postanowień może złożyć skargę do reprezentanta Zamawiającego/Realizatora, w terminie 5 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym naruszeniu.
 3. Reprezentant Zamawiającego/Realizatora rozpoznaje skargę w terminie 5 dni od jej otrzymania, udzielając Wykonawcy pisemnej odpowiedzi. Brak udzielenia odpowiedzi w terminie oznacza oddalenie zarzutów podniesionych w skardze.
 4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ?RODO?, informuję, że:

1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający/Realizator ? Centrum Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MARMED Marian Wiadrowski w Świdniku, ul. Jarzębinowa 4, 21-040 Świdnik tel.fax  (0-81) 468-92-51, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał, w szczególności: wykonawcy będącego osobą fizyczną, pełnomocnika wykonawcy członka organu z urządzającego wykonawcy, osób skierowanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

 1. Kontakt z Inspektorem ochrony danych (IOD) w Centrum Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MARMED Marian Wiadrowski w adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefon: 501693846
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia numer NZZOZ/MZ/D-1/2021 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz wykonania umowy w związku z realizacją Umowy nr 1/15/10/2021/2001/371 na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej w zadania pn.: ?Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów ? mammografy? oraz wykonania innych obowiązków prawnych ? w kategorii dane zwykłe.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
 4. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących nie jest wymogiem ustawowym, jednakże jest związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą/nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Posiada Pani/Pan, na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

10.1. Jeżeli podanie informacji o Pani/Pana danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie Pani/Pana żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia.

? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

10.2. Realizacja tego prawa nie może prowadzić do zmiany wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, zmiany postanowień umowy ani nie może naruszać integralności protokołu i załączników do niego.

10.3. Wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych skutkuje obowiązkiem po stronie przedsiębiorcy niezwłocznego wskazania innej osoby w miejsce osoby żądającej ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych.

10.4. Wystąpienie z ww. żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

10.5. W przypadku ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Zamawiający będzie udostępniał protokół postępowania tylko w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

10.6. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 1. Nie przysługuje Pani/Panu ? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO

11.1. ? prawo do usunięcia danych osobowych;

11.2. ? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

11.3. ? prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, w zakresie w jakim podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. W przypadku udostępnienia Zamawiającemu przez podmiot biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, danych osobowych swoich pracowników, zleceniobiorców, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, Zamawiający wnosi o poinformowanie tych osób o danych administratora/Zamawiającego, o danych IOD, o celach przetwarzania, kategoriach danych, odbiorcach i o przetwarzaniu danych osobowych na zasadach określonych powyżej.

XVI Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający/Realizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

 

30.07.2021 Załacznik_nr_3_do_ogloszenia_oswiadczenie_o_spelnieniu_wymagan_i_braku_podstaw_wykluczenia

30.07.2021 Załacznik_nr_4_do_ogloszenia_oswiadczenie_o_braku_powiazan_kapitalowych_i_osobowych.docx

30.07.2021 2v Załącznik_nr. 2A_do_ogłoszenia FO.doc

30.07.2021 OGLOSZENIE 2v na stronę Wielospecjalistyczne Centrum Opieki Ambulatoryjnej NZOZ-3

30.07.2021 r 2v UMOWA_Załącznik_5_do_ogłoszenia

2021-07-30_2v S?widnik_Zał._nr_1_OPZ_Mammografy

Kopia Formularz cenowy_Załącznik_2B_do_OGLOSZENIA

Wielospecjalistyczne
Centrum Opieki Ambulatoryjnej
 NZOZ ?MARMED?
 
Tel./Fax (0-81) 468-92-51
ul. Jarzębinowa 4
21-040  Świdnik
 
FILIA:
CHEŁM, ul. Obłońska 9
LUBLIN, Zemborzycka 53a

NZOZ MARMED

Rejestracja czynna od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 8:00 do 19:00

 
CHEŁM

ul. Obłońska 9, 22-100 Chełm

tel.  82 563 90 74

tel. 790 630 057

marmedch@gmail.com

ŚWIDNIK

Jarzębinowa 4, 21-040 Świdnik

tel. 81 468 92 51

tel. 81 751 44 66

rejestracjaswidnik@gmail.com

LUBLIN

ul. Zemborzycka 53a, 20-445 Lublin

tel. 731 310 999

tel. 516 926 555

lublinmarmed@gmail.com