Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych

Wielospecjalistyczne Centrum Opieki Ambulatoryjnej NZOZ MARMED

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KONTRAHENTA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 

1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Centrum Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej NZOZ MARMED Marian Wiadrowski? ul. Jarzębinowa 4, 21-040 Świdnik, REGON: 430878014, NIP: 7121669504.

Kontakt z Administratorem dotyczący wszystkich spraw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • listownie na adres siedziby administratora danych: ul. Jarzębinowa 4, 21-040 Świdnik

lub na adres Filii NZOZ MARMED: ul. Obłońska 9, 22-100 Chełm.

2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Waszych danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych:

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • listownie na adres: ul. Jarzębinowa 4, 21-040 Świdnik

 lub na adres Filii NZOZ MARMED: ul. Obłońska 9, 22-100 Chełm z dopiskiem Inspektor ochrony danych.

3. CEL, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ INFORMACJA O TYM JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE

CEL PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE

Podejmowanie działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie.

Art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

Do momentu podjęcia decyzji
w przedmiocie zawarcia umowy.

Realizacja zawartej z Nami umowy.

Art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

Okres realizacji umowy.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.

Dokonanie rozliczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r.

o rachunkowości.

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający

z przepisów prawa tj. przez 5 lat. Okres ten liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

4. KOMU UDOSTĘPNIAMY LUB POWIERZAMY PAŃSTWA DANE

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione tylko w niezbędnym zakresie i wyłącznie tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby można było zagwarantować wysoką jakość oferowanych usług:

 • Podmioty udzielające nam wsparcia informatycznego.
 • Podmioty świadczące dla nas usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomocy prawnej, podatkowej i rachunkowej.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym na ich użytek własny.

5. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO).
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (art. 16 RODO).
 3. Prawo do usunięcia swoich danych (?prawo do bycia zapomnianym?) ? art. 17 RODO.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).
 2. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia Pani/Pana praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

6. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do złożenia oferty oraz podpisania i realizacji umowy, jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości złożenia oferty oraz zawarcia umowy.

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8. PRZETWARZANIE DANYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY (W TYM PROFILOWANIE)

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

Wielospecjalistyczne
Centrum Opieki Ambulatoryjnej
 NZOZ ?MARMED?
 
Tel./Fax (0-81) 468-92-51
ul. Jarzębinowa 4
21-040  Świdnik
 
FILIA:
CHEŁM, ul. Obłońska 9
LUBLIN, Zemborzycka 53a

NZOZ MARMED

Rejestracja czynna od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 8:00 do 19:00

 
CHEŁM

ul. Obłońska 9, 22-100 Chełm

tel.  82 563 90 74

tel. 790 630 057

marmedch@gmail.com

ŚWIDNIK

Jarzębinowa 4, 21-040 Świdnik

tel. 81 468 92 51

tel. 81 751 44 66

rejestracjaswidnik@gmail.com

LUBLIN

ul. Zemborzycka 53a, 20-445 Lublin

tel. 731 310 999

tel. 516 926 555

lublinmarmed@gmail.com